L-ARMAR TAL-FESTA

 

Hawnhekk se nagħtu ħarsa lejn l-armar li sar matul is-snin  għall-festa tal-parroċċa tagħna.  Ħafna minn dan ix-xogħol sar mill-voluntiera tal-Grupp Armar Festa u minn persuni oħra fil-parroċċa u li minn żmien għal żmien taw is-sehem tagħhom lejn il-festa tagħna.  

Fl-1969 sar l-ewwel sett pavaljuni għal Triq il-Kappillan Mifsud, it-triq ewlenija tal-parroċċa tagħna.  Dan is-sett pavaljuni kien inħadem kollu kemm hu fit-Tarzna ta' Malta u kien sar mid-drapp tas-suf ta' kulur abjad ċelesti u blu.  Dawn il-pavaljuni baqgħu jintużaw sal-1992, meta f'dik is-sena kien sar sett ta' pavaljuni ġdid.

 Sentejn wara, eżattament fl-1972 sar it-tieni sett pavaljuni, dak ta’ Triq Barth.  Għal darb'oħra dan kien inħadem fit-Tarzna ta' Malta u bħal dak ta' qablu kien ukoll maħdum kollu kemm hu mid-drapp tas-suf abjad u aħmar.  Dan is-sett baqa` jintuża sas-2006.

 Dik is-sena kien iżżanzan ukoll sett ta' sitt bandalori għal Triq San Luqa (illum Triq Mimosa).  Dawn il-bandalori kienu ġew maħduma mir-residenti ta' dik it-triq u kienu jġibu l-kuluri tal-Malta, tal-Papa u tal-Madonna. 

Fl-1973 tlestew il-pavaljuni ta' Triq Vinċenzo Buġeja (minn Triq il-Kappillan Mifsud sa Triq Villambrosa) u anki sett bandalori għal Pjazza Kappillan Muscat.  Dan is-sett kien jikkonsisti f'disa` bandalori maħduma mis-suf aħmar b'emblemi b'temi Marjani mpittra fin-nofs tagħhom.

Ix-xogħol tkompla u  naraw illi għall-festa tal-1974 saru erba' settijiet pavaljuni ġodda oħra.  Dawn kienu fi Triq Montgomery (illum Triq Indri Cilia), Triq Victoria Avenue (illum Triq Ġuże`Pace), Triq Adelaide Ċini u Triq Vinċenzo Buġeja (ħdejn l-iskola primarja). Dawn is-settijiet kienu nħadmu kollha kemm huma mir-residenti ta' dawk it-toroq.

 Is-sena ta’ wara, fl-1975 kien sar sett pavaljuni għal Sqaq id-Dulrui Nru. 1 u għall-festa tas-sena ta' wara, dik tal-1976 saru ħames settijiet oħra.  Dawn kienu jinkludu dawk ta’ Triq id-Duluri (ħdejn l-Odeon), Triq Lord Byron, Triq Kanonku Bonniċi, Triq Vitale u Triq Monsinjur De Piro. 

 Fl-1977 tlestew il-pavaljuni ta' New Street in Our Lady of Sorrows Street (illum Triq Nuzzu) u Triq id-Duluri (il-parti bejn Triq Joe Sciberras u t-tlett siġriet).  Dik is-sena kienet ġiet armata  kuruna kbira tal-injam, metal  u drapp għal quddiem il-knisja sabiex din infetħet mal-ħruġ tal-purċissjoni. 

 Fl-1978 kienu ġew imżanżna settijiet ta’ pavaljuni għal Triq Fatati, Triq Villambrosa, Triq Lord Llyod (illum Triq Manwel Magri) u Triq id-Duluri (illum Triq Joe Sciberras).  Dik is-sena kienu saru wkoll numru ta' bandalori għal Triq il-Liċew u Triq Wenzu Mallia.  

 Għall-festa tal-1983 kienet intramat l-ewwel statwa fit-toroq tal-parroċċa tagħna.  Din ma kinitx ħlief l-istatwa titulari tal-Immakulata Kuncizzjoni ta’ żmien l-Oratorju Burlo`.  L-istatwa kienet tqiegħdet fuq pedestall żgħir tal-injam fil-kantuniera ta’ Triq Manwel Magri li tmiss ma Triq G.M. Camilleri, ħdejn il-Mużew tal-bniet.

Is-sena ta' wara, fl-1985 fi Triq il-Kappillan Mifsud (minn Triq Monsinjur de Piro sa ħdejn l-knisja tal-patrijiet Frangiskani) kien sar sett ta’ għoxrin bandiera ġdida ta’ Malta, tal-Papa u tal-Kunċizzjoni.  Din it-triq kienet għadha kif infetħet u għalhekk kien xieraq illi din tintrama kif jixraq għall-festa ta’ dik is-sena. 

 Fl-1988 tlestew erba' bandalori għal quddiem il-knisja  u anki saret liedna għal Triq il-Kappillan Mifsud u Triq Manwel Magri.  L-istatwa tal-Kunċizzjoni ta' żmien l-oratorju li għax xi snin intramat fi Triq Manwel Magri mxiet għal Pjazza Kappillan Muscat u magħha ntramaw ukoll żewġ trofej kompluti b’sett bnadar.  Il-pedestal tal-istatwa kien ġie misluf mill-parroċċa ta' San Gejtanu.

Fis-sena 1990 għal darb’oħra saret liedna ġdida f'numru ta' toroq oħra ta' madwar il-knisja.  Dik is-sena kien intrama wkoll trofew ġdid fil-kantuniera ta' Triq il-Kunċizzjoni ma' Triq Manwel Magri.  Ta' min jgħid illi din kienet l-ewwel biċċa xogħol fl-injam li saret mid-dilettanti tal-lokal għall-festa titulari.  

 Fl-1991 inbeda l-ikbar proġett li qatt kien sar mid-dilettanti tal-festa tagħna.  Dan kien jinkludi l-bdil tal-pavaljuni ta' Triq il-Kappillan Mifsud, it-triq ta' quddiem il-knisja. Nhar l-aħħar jum tat-tridu filgħaxija kienet saret ċerimonja qasira fejn matulha kien sar it-tberik ta’ wieħed minn dawn il-pavaljuni. 

 Is-sena ta’ wara, jiġifieri fl-1992 intramaw żewġ statwi ta’ Sant' Anna u San Ġwakkin li kienu għadhom kemm inxtraw xi ġimgħat qabel mill-Imqabba.  Dawn l-istatwi kienu ntramaw quddiem il-knisja fuq zewġ pedestalli li kienu saru mid-dilettanti tal-festa.  Dik is-sena kien sar ukoll pedestal tal-injam ġdid għall-istatwa tal-Kunċizzjoni ta' Pjazza Kappillan Muscat.  Dan kien sar sabiex jieħu post dak li kien qed jiġi misluf ta’ kull sena mill-parroċċa l-oħra tal-Ħamrun. 

 

Fl-1993 il-faċċata tal-knisja ntramat bi drapp bil-pittura li jissimboliżża temi Marjani.   Flimkien magħhom, mal-faċċata kienu twaħħlu żewġ anġli antiki u anki xi liedna.  X'aktarx illi l-anġli kienu jintużaw fi żmien l-oratorju.  Il-kampnar kien ġie mżejjen ukoll, bid-drapp blu u bil-liedna.  Matul dik is-sena tlestew ukoll il-pavaljuni ta' Triq il-Kappillan Mifsud.  Dan is-sett kien lest wara sentejn xogħol mid-dilettanti tal-festa.

 Is-sena ta’ wara, jiġifieri fl-1994 sar sett pavaljuni bil-pittura u anki liedna ġdida għal Triq l-Ursolini.  Kienet saret ukoll liedna ġdida u anki numru kbir ta’ labardi għall-antarjoli tat-toroq tal-parroċċa. 

 Fl-1995 inbidlu l-pavaljuni ta’ Triq id-Duluri (ħdejn l-Odeon), Triq Vinċenzo Buġeja (minn Triq Kap. Mifsud sa Villambrosa) u Triq il-Kanonku Bonniċi.  Kienet saret ukoll liedna ġdida għal numru ta' toroq oħra .    

 Għall-festa tal-1996 l-armar kompla żdied ġmielu u fil-fatt kienu saru żewġ bandalori ġodda għal Triq id-Duluri (ħdejn it-tlett siġriet) u erba' bandalori oħra għal Triq l-Ursolini.  Imbagħad għal Triq Vinċenzo Buġeja (minn Triq Kap. Mifsud sa Villambrosa) saru erba' pedestalli żgħar irħamati u kompluti bl-antarjoli, bil-labardi u bil-bandalori.  Dawn il-bandalori għandhom rappreżentazzjonijiet bibbliċi.  Dik is-sena kienet saret ukoll liedna għal xi toroq oħra.

 Għall-festa tal-1997, u għal darba'ohra, il-Kummissjoni Festa nidiet proġett ieħor li kien jinkludi l-bdil t'erba' settijiet  pavaljuni oħra li kienu qdiemu ġmielhom.  Dawn is-settijiet li nħadmu minn persuni barra l-parroċċa saru għal Triq Indri Cilia, Triq Adelaide Cini, Triq id-Duluri (minn Triq Joe Sciberras sa ħdejn it-tlett siġriet) u Triq Fatati.  

 Is-sena ta’ wara, fl-1998 saru settijiet ta’ pavaljuni oħra din id-darba għal Triq Vitale, Triq Dun Edgar Vella, Triq Pawlu Burlo’ u  Sqaq id-Duluri Nru. 1.  Saru ukoll żewġ settijiet  bandalori, tmienja għal Triq il-Kunċizzjoni u tnejn għal quddiem il-knisja.  Dawn il-bandalori ġew maħduma mill-membri tal-Grupp Armar Festa. 

Fl-1999 tlestew il-pavaljuni ta’ Triq Ġuże` Pace, Triq Manwel Magri, Triq Joe Sciberras u Triq Mountbatten wara numru ta’ xhur ta' ħidma u ta’ ġbir ta’ fondi minn uħud mill-membri tal-Kummissjoni Festa. 

 Għall-festa tas-sena 2000 inbeda x-xogħol tal-bdil tas-sett bandalori ta' Triq Mimosa.  Dik is-sena kienet saret ukoll bandalora kbira bil-pittura fi Triq l-Ursolini.  Matul il-festa kien iżżanżan ukoll l-anġlu tal-każin tal-banda komplut bil-pedestal fi Triq il-Kappillan Mifsud.  Dan kien sar minn xi membri tal-kumitat tal-banda tal-parroċċa.  Matul l-istess sena sar sett pavaljuni ġdid għal Triq il-Kappillan Valletta u nbeda wkoll ix-xogħol tal-bdil tal-pavaljuni ta’ Triq Ġuże` Maria Camilleri. 

 Fl-2001 intramat liedna ġdida f’diversi toroq u tlesta wkoll is-sett ta’ sitt bandalori għal Triq Mimosa.  Dawn il-bandalori kienu saru mill-membri tal-Grupp Armar Festa. 

Matul l-2002 saru diversi xogħlijiet oħra fl-armar fosthom sett pavaljuni ġdid għal Triq Vinċenzo Bugeja (ħdejn l-iskola primarja San Ġorġ Preca) u anki sett bandalori għall-Pjazza Kappillan Muscat. 

 Matul l-2003 iżżanżan sett ta’ żewġ pavaljuni u festuni tal-liedna għal Triq Danny Cremona (il-parti li tmiss ma Triq l-Ursolini).

 Fis-sena 2004 saret statwa ġdida tal-Immakulata Kunċizzjoni għall-Pjazza Kappillan Muscat.  Din l-istatwa ħadet post l-istatwa l-antika ta' żmien l-oratorju, sabiex kif kien jixraq din l-istatwa unika ġiet ippriservata. Inbeda ukoll ix-xogħol tal-injam  fuq tlett pedestalli ġodda għall-istatwi tal-Kunċizzjoni u  ta’ Sant' Anna u San Ġwakkin.  Kien inbeda wkoll ix-xogħol relatat ma' tlett bandalori għal Triq Ġuże` Maria Camilleri ma’ Triq Manwel Magri.  Ix-xogħol kollu sar mill-membri tal-Grupp Armar Festa.  Matul dik is-sena kien ingħata bidu għal sett pavaljuni għal Triq Lord Byron. 

Fl-2005 tkompla x-xogħol fuq il-pedestalli tal-istatwi u magħhom ġie rrestawrat it-trofew ta’ Triq il-Kunċizzjoni li kien sar fl-1990.  Tlestew ukoll il-bandalori bid-dekorazzjoni tal-injam ta’ Triq Ġuże` Maria Camilleri u anki żżanżan sett pavaljuni għal Triq Monsinjur De Piro.  Saru wkoll żewġ labardi bl-iskultura għall-antarjoli ta’ quddiem il-knisja.

 Matul l-2006 tlesta x-xogħol fuq it-tlett pedestalli tal-istatwi ta' Sant' Anna, San Ġwakkin u tal-Kunċizzjoni.  Saret ukoll statwa ġdida ta’ Papa Piju IX mill-Għaqda Dilettanti tan-Nar għal Triq il-Kappillan Mifsud fl-okkażjoni tal-għaxar anniversarju mit-twaqqif tal-għaqda.   Matul dik is-sena saru wkoll żewġ pilandri għal Pjazza Kappillan Muscat.  Saret ukoll il-liedna għal Triq Vinċenzo Buġeja (minn Triq Kap. Mifsud sa Villambrosa) u ta’ Triq il-Ferrovija. Saru wkoll żewġ labardi l-ġodda għal quddiem il-knisja u anki nbeda x-xogħol fuq żewġ bandalori kbar għal ħdejn l-Anglu tal-Banda fi Triq il-Kappillan Mifsud.  Inħadmu wkoll żewġ dekorazzjonijiet tal-injam għal fuq il-bandalori ta’ quddiem il-knisja u saret bandiera kbira tal-Kunċizzjoni għal ma' arblu fi Triq Manwel Magri. 

Għall-festa tas-sena 2007 inbeda l-proġett ta’ żewġ pedestalli kbar għal istatwi ta' Papa Piju IX u tal-Immakulata Kunċizzjoni.  Għal dik is-sena l-pedestalli kienu tlestew biss mix-xogħol tal-injam.  Saru wkoll żewġ pilandri tal-injam oħra għal Triq Mawnel Magri, kif ukoll tlestew iż-żewġ pilandri ta' Pjazza Kappillan Muscat.   Iżżanżnet ukoll statwa t’anġlu  li saret bħala tifkira tal-25 sena mit-twaqqif tal-Grupp Armar Festa.  Dan l-anġlu tpoġġa fi Triq Manwel Magri ma' Triq il-Kunċizzjoni.  Saret ukoll liedna ġdida għal Triq id-Duluri (ħdejn l-Odeon) u Triq Vinċenzo Buġeja (ħdejn l-iskola San Ġorġ Preca) u bandiera kbira li twaħħlet mal-arblu t-twil ta' Triq l-Ursolini. Sar ukoll lifter tal-ħadid bil-winch sabiex jiffaċilita' l-armar tal-istatwi għal fuq il-pedestalli rispettivi tagħhom.

Għall-festa tal-2008 tlestew iż-żewġ pedestalli l-kbar li fuqhom tpoġġew l-istatwi tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-pjazza u ta' Papa Piju IX ta' Triq Kappillan Mifsud.  Dawn kienu irħamati u twaħħlitilhom skultura induratura.  Saru wkoll żewġ gradi tal-ħadid sabiex ħadd ma jkun jista` jersaq qrib dawn iż-żewġ pedestalli.  L-istatwi tal-Immakulata Kunċizzjoni u ta` Papa Piju IX ġew induraturi u sarilhom ukoll xi xogħol ta' żebgħa u xi restawr żgħir li kien hemm bżonn li jsir. Saru ukoll żewġ linef tal-metal bil-globi tal-dawl fuq stil barokk u dawn intramaw fuq il-pilandri ta' Pjazza Kappillan Muscat.  Sadanittant ġew ukoll irħamati ż-żewġ pilandri u l-gasrti ta' maġenb l-istatwa tal-anġlu tal-Grupp Armar ta' Triq Manwel Magri.  Xogħol ieħor li sar kien sett kukkardi tal-liedna li ntramaw mal-antarjoli fil-ġranet ta' qabel il-festa sabiex it-toroq jingħataw dehra ta' festa minn żmien kmieni. 

 Għall-festa tal-2009 fost l-oħrajn sar sett ġdid ta' sitt pavaljuni għal Triq Nuzzu.  Saru wkoll żewġ linef oħra għal maġenb l-anġlu tal-grupp armar fejn dawk kienu miżbugħa ħodor flimkien mat-tnejn li żżanżnu għall-festa tas-sena l-oħra.  Tlestew mix-xogħol tal-karpinterija ukoll l-aħħar erba` pilandri li ntramaw quddiem il-knisja.  Saru wkoll labardi tal-pjanċi ġodda għal antarjoli ta' Triq Mimosa, Triq Manwel Magri u għat-trofew, b'kollox għaxra.  Tlesta wkoll minn kollox it-trofew ta' Triq Manwel Magri, fejn dan sarlu skudett ġdid, sett t'erba` bnadar u bandalora mill-isbaħ kompluta bil-pittura.  Sar ukoll l-aħħar xogħol fuq il-gradi tal-ħadid tal-pedestalli l-kbar, dak ta' Papa Piju IX u tal-Kunċizzjoni. 

Fl-2010 l-armar kompla żdied u għall-festa ta' din is-sena saru aktar labardi tal-metal għall-Triq il-Kunċizzjoni u Triq il-Kappillan Mifsud, ħdejn l-anġlu tal-banda.  L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni ħadet ħsieb ir-restawr tal-anġlu, li s-soċjeta` għandha fi Triq Kappillan Mifsud.  Min-naħa l-oħra għall-okkażjoni tal-ħmistax-il sena, l-Għaqda Dilettanti tan-Nar żanżnet statwa ta' San Ġorġ Preca flimkien ma' żewgt itfal.  Din l-istatwa tpoġġiet fi Triq Kappillan Mifsud.  Sadanittant kien ukoll restawrat il-pedestall tal-anġlu ta' Triq Manwel Magri billi sarlu xogħol ġdid ta' panewijiet, żdiedet l-iskultura u anki kien irħamat mill-ġdid  Tlestew ukoll l-erba` pilandri ta' quddiem il-knisja, kif ukoll iżżanżnu żewġ linef tal-metal oħra għal fuq tnejn minn dawn il-pilandri.  Fi Triq l-Ursolini saru erba` skudetti għal mal-antarjoli.

Għall-festa tal-2011 saru diversi xogħlijiet ġodda. Fost dawn saru xi tibdiliet fl-istatwa ta' San Ġorġ Preca u anki tkomplew l-erba` skudetti ta' Triq l-Ursolini.  Dawn ġew irħamati u anki sarulhom sitt bnadar kull waħda.  Xogħlijiet oħra kienu jinkludu liedna ġdida għal Triq Ġuże` Maria Camilleri u Triq il-Kappillan Mifsud.  Sar ukoll ir-restawr tal-pedestalli ta' Sant Anna u San Ġwakkin.  Inbeda wkoll il-proġett tal-pavaljuni l-ġodda ta' Triq Kappillan Mifsud.  Hawnhekk tlestew tlieta mill-ħjata b'wieħed minnhom jitlesta mill-isfumar ukoll.  Tajjeb ngħidu wkoll illi nbeda proġett t'erba` pedestalli ġodda u li l-quddiem tnejn minnhom se jintramaw quddiem il-knisja, bit-tnejn l-oħra jintramaw qrib il-pjazza fi Triq Kappillan Mifsud.  Waħda minnhom intużat sabiex fuqha tpoġġiet l-istatwa ta' San Ġorġ Preca.  Barra dan kollu ġew ukoll irrestawrati ż-żewġ anġli li jintramaw mal-faċċata tal-knisja.  Ġew irrestawrati wkoll il-bażijiet tagħhom.  Tlesta kważi minn kollox il-proġett tal-linef tal-pilandri, issa jkunu tmienja b'erba` minnhom jintramaw quddiem il-knisja, tnejn fi Pjazza Kappillan Muscat maġenb l-istatwa tal-Kunċizzjoni u tnejn oħra biswit l-anġlu fi Triq Manuel Magri.  Li għad jonqos biss hu li tlieta minnhom jkunu miżbugħa ħodor.  Min-naħa l-ohra l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni lestiet il-proġett tal-pedestall tal-anglu li jintrama fi Triq il-Kappillan Mifsud.  Dan kien irrestawrat, irħamat u saritlu skultura ġdida.

Għall-festa tal-2012 tkompla x-xogħol fuq il-proġett tal-pavaljuni ta' Triq il-Kappillan Mifsud.  Sadanittant tlestew ukoll żewġ pedestalli ġodda u fuqhom żewġ anġli mill-isbaħ kompluti bil-brazzi. Dawn saru fuq l-inizjattiva tal-Għaqda Dilettanti tan-Nar, bl-għajnuna tad-dilettanti tal-festa.   Matul l-istess sena tlesta wkoll mill-irħamar tal-pedestall il-ġdid ta' San Ġorġ Preca u miegħu anki diversi toroq bil-liedna.  Tlestew ukoll miż-żebgħa l-aħħar tliet linef tal-pilandri biex issa nisgħtu ngħidu li l-proġett huwa lest minn kollox.  Barra dan kollu kienu restawrati wkoll l-istatwi ta' Sant Anna u San Ġwakkin fejn fost l-oħrajn sarilhom xogħol ġdid tal-fibre, taż-żebgħa u anki stellarji ġodda.

Is-sena 2013 kienet iddominata mill-proġett tal-estenzjoni tal-maħżen tal-armar fejn hemm hekk inbniet il-bitħa u fuqha ttella sular ieħor sabiex b'hekk il-maħżen tkabbar sostanzjalment.  Madankollu d-dilettanti komplew bil-ħidma tagħhom f'armar ġdid u għall-festa ta' din is-sena tkompla s-sett pavaljuni ta' Triq il-Kappillan Mifsud, fejn dan issa nistgħu ngħidu li tlesta kważi għal kollox.  Ma' dan inbdew ukoll żewġ bandalori ġodda għall-istess triq u dan biex jikkumplimentaw lill-istess pavaljuni.  Xogħlijiet oħra li nbdew kienu l-iskultura tal-pedestall ta' San Ġorġ Preca, dak tal-pumi tal-gastri tal-pilandri u l-liedna ta' Triq Manuel Magri. 

Ix-xogħol f'armar ġdid tkompla u għall-festa tal-2014 kienu nżanżna diversi opri ġodda.  Fosthom ta' min isemmi sett ta' sitt trofej li oriġinarjament kellhom jitpoġġew fi Triq Manuel Magri, iżda li minflok dawn intramaw fi Triq il-Kappillan Mifsud fuq deċizzjoni kontroversjali mehuda mill-amministrazzjoni l-'ġdida' tal-grupp tal-armar li issa sar jagħmel parti mill-Kummissjoni Festa.  Barra minn hekk tlesta wkoll minn kollox is-sett ta' sitt pavaljuni ta' Triq il-Kappillan Mifsud.  Ingħata wkoll bidu għall-proġett ta' Pjazza Kappillan Muscat, proġett li se jkun qed ifakkar numru t'anniversarji fosthom dak tal-20 sena tal-għaqda tan-nar, tal-35 sena tal-banda u fl-aħħar nett tal-50 sena tal-parroċċa.  Dan il-proġett se jkun jikkonsisti f'numru ta' statwi u trofej u għall-festa 2014 kienet imżanżna l-ewwel statwa t'anglu kompluta bil-pedestall.  Barra dan kollu saret ukoll liedna ġdida għal numru ta' toroq. 

Għall-festa tal-2015 l-armar kompla żdied u fosthom ta' min isemmi t-tlestija taż-żewġ bandalori ta' Triq il-Kappillan Mifsud (quddiem il-pjazza) u anki tkompla l-proġett tat-trofej billi saru żewġ bandalori u anki tlestew il-bnadar rispettivi tagħhom.  Tkompla wkoll il-proġett ta' Pjazza Kappillan Muscat u li qed isir mill-Għaqda Dilettanti tan-Nar u li għall-festa ta' din is-sena iżżanżnu statwa ta' anglu u s-Sagra Familja.  Ma dawn saret ukoll xi liedna għal numru ta' toroq.

IL-GRUPP ARMAR FESTA

 

Dan il-grupp twaqqaf fl-1982 bl-iskop li jieħu ħsieb dak kollu li hu relatat mal-armar tal-festa tal-parroċċa.  L-idea li jitwaqqaf dan il-grupp kienet ta' Joe Pace, ex-abbati tal-parroċċa.  Joe kien wera dak li xtaq jagħmel lill-kappillan ta' dak iż-żmien, Dun Manwel Aġius u li min-naħa tiegħu hu laqgħa b'ħeġġa kbira dan il-ħsieb sabiħ.  L-ewwel laqgħa ta' dan il-grupp ġdid saret ftit ġranet wara l-festa tal-1982, eżattament nhar it-28 ta’ Lulju 1982 fid-dar tal-kappillan.  L-ewwel membri li ffurmaw lil dan il-grupp kienu Joe Pace, Ivan Buġeja, Sandro Buttiġieġ, Silvio Cacciattolo, Pawlu Camilleri, Franco Cassar, Joseph Doublet, Noel Doublet u Mario Scerri.   Imbagħad fis-snin ta' wara n-numru tal-membri fi ħdan il-Grupp Armar Festa kompla żdied ġmielu. 

 

Fl-ewwel snin tiegħu, l-grupp, barra x-xogħol relatat mal-festa kien jieħu ħsieb jagħmel xogħlijiet oħra li minn żmien għal żmien kien ikunhemm bżonn li jsiru fil-bini tal-knisja parrokkjali bħal xogħol ta’ żebgħa, tiswijiet u affarijiet oħra. Fost dawn sar xogħol ta’ żebgħa u t-twaħħil ta’ sistema ta’ dawl mal-lanterna, it-tneħħija tal-altar il-qadim, xogħol estensiv fis-Sala Dun Edgar Vella, tiswija fis-sistema tad-dawl tal-faċċata tal-knisja, iż-żebgha tal-faċċata tal-knisja minn wara, preparamenti għat-tlugħ tal-istatwa fuq il-faċċata tal-knisja, xogħol bi preparazzjoni għas-sett qniepen il-ġodda u anki xogħol manwali fil-maħżen il-ġdid.

 

Maż-żmien il-grupp kien jitlaqa` fis-sala ta’ taħt il-knisja 'Dun Edgar Vella' sabiex hemmhekk u ta` kuljum il-membri kienu jqattgħu ftit ħin flimkien f'atmosfera ta' għaqda.  Din is-sala kienet ġiet irranġata mill-istess membri tal-grupp.  Kienu saru diversi xogħlijiet fosthom tikħil u tibjid, sistema ta’ dawl moderna, kamra sanitarja ġdida u anki kienet irranġata kamra għall-kumitat. 

 

Biss, l-aktar xogħol li kien għall-qalb il-membri tal-grupp kien bla dubju ta’ xejn dak relatat mal-armar tal-festa.  Matul is-sena, il-membri kienu jieħdu ħsieb jirranġaw l-armar li kien ikun ġarrab xi ħsarat, l-aktar il-pavaljuni u l-bandalori.  Minn żmien għal żmien kien anki jsir xogħol ta’ żebgħa, fosthom tal-antarjoli u tal-pajpijiet tal-pavaljuni.  Imbagħad meta kienet toqrob il-festa l-membri erħilhom jibdew bil-preparamenti sabiex it-toroq jintramaw kif jixraq.  L-ewwel xogħlijiet kienu jkunu l-irranġar tal-ventijiet tal-pavaljuni u tal-festuni, jintramaw il-pavaljuni fil-pajpijiet, jitwaħħlu l-antarjoli u fl-aħħar kien jintrama d-drapp fit-toroq. 

 

Għal snin twal ix-xogħol ta’ preparazzjoni tal-armar kien isir kollu kemm hu fis-Sala Dun Edgar, iżda għal xi snin dan ix-xogħol kien sar f’garaxx kbir li kien hemm ftit metri l-bogħod mill-knisja fi Triq Manwel Magri.

 

Barra x-xogħol tal-festa, matul is-sena l-grupp kien jorganizza diversi attivitajiet fosthom kompetizzjonijiet tad-darts, billiards, table soccer, subbuteo u table tennis.  Il-grupp kellu ukoll it-tim tal-futbol tiegħu.  Kienu jiġu organizzati wkoll ħarġiet ħdejn il-baħar, barbecues u ikliet, fejn l-aktar waħda li kienet tispikka, bla dubju kienet dik ta’ żmien il-Milied.  Attivita` ewlenija kienet is-serata annwali li kienet issir għal żmien il-Milied fis-sala parrokkjali. Din kienet tikkonsisti f'lejla ta' divertiment mimlija sketches, fares, kant u daqq tal-mużika.  Għaliha, l-parruċċani kienu jattendu bi ħġarhom.

 

Fl-1985 il-grupp kien ħa sehem fil-Festa Żgħażagħ li kienet saret fin-Naxxar u fil-Festival taż-Żgħażagħ li kien organizzat mill-parroċċa fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali taż-Żgħażagħ, bi grupp ta' "mużicisti" jimitaw l-aqwa diski ta' dak il-mument. 

 

Għal xi snin il-grupp kien ukoll jippubblika l-fuljett tiegħu u li kien iġib l-isem ta' "Ħolqa m'oħra". Dan il-fuljett kien jitqassam lill-membri.

 

Maż-żmien il-grupp kellu jevolvi fil-format tiegħu, l-aktar għall-fatt illi t-tradizzjonijiet taż-żgħażagħ tbiddlu mhux ħażin.  Saħansitra kellu wkoll jinbidel il-post fejn oriġinarjament kien jiltaqa` l-grupp.  Minflok il-membri bdew jiltaqgħu fil-maħżen tal-armar li l-parroċċa għandha fi Triq Qrejten.  F'dawn l-aħħar snin membri tal-grupp  għamlu diversi xogħlijiet relatati mal-armar u fost dawn saru erba` settijiet bandalori, tlett settijiet pavaljuni u ħadmu wkoll kwantita` kbira ta' liedna għal diversi toroq.  Saru ukoll numru ta’ bnadar sabiex jintramaw fil-festa tal-Kunċizzjoni ta’ Diċembru u oħrajn għal mal-marċijiet.

 

Illum il-grupp qed jieħu ħsieb jagħmel armar ġdid l-aktar fejn jidħol xogħol fl-injam.  Fil-fatt, membri tal-grupp armar għamlu seba' pedestalli ġodda għall-istatwi, tmin pilandri kompluti bil-linef u anki trofew.  Saru ukoll żewġ statwi ġodda, dik tal-Kunċizzjoni u oħra t’anglu u magħhom kienu rrestawrati dawk ta' Sant' Anna u San Ġwakkin.  Imsomma fi ftit kliem sar ħafna u ħafna xogħol relatat mal-festa ta' barra, xogħol li ma seta` jsir qatt jekk mhux bis-saħħa ta' dawn il-ftit membri hekk dedikati u li kważi ta' kuljum iqattgħu siegħat twal jaħdmu fil-maħżen tal-armar. 

 

Minn żmien għal żmien il-grupp jorganizza numru t’attivitajiet fosthom ħarġiet ħdejn il-baħar, barbecues, ikliet, logħob tal-futbol, iċ-Ċenaklu Ħaj, wirjiet fosthom waqt il-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa u tal-Milied, lotteriji, it-tqassim ta’ rigali fi żmien il-Milied u anki l-carcade tal-festa. 

 

Għall-festa tal-2007 il-Grupp Armar Festa ċċelebra bil-kbir it-tifkira tal-25 sena mit-twaqqif tiegħu.  Għal dan l-anniversarju hekk sabiħ ġie ppubblikat ktejjeb bl-istorja tal-armar tal-festa  kollu li ntrama sa mill-bidu tal-festa titulari. Il-ktieb sar kollu kemm hu mill-membri.  Għal istess okkazjoni l-membri tal-grupp ħadu ħsieb li jagħmel tifkira dejjiemi u li se tibqa` titgawda fis-snin li ġejjin.  Din m'hi xejn ħlief statwa t'anġlu qed iżomm l-iskudett tal-għaqda u li qed tintrama ta' kull sena fi Triq Manwel Magri. 

 

Fl-2008 il-grupp kompla jaħdem b'risq l-armar tal-festa u kif kien mistenni saru diversi opri ġodda fosthom żewġ pedestalli kbar fuq stil barokk (waħda minnhom flimkien mal-Għaqda Dilettanti tan-Nar) u żewġ pilandri kompluti bil-linef.  B'hekk l-armar kompla ħa spinta l-quddiem, kemm f'dik li hija kwantita u wisq aktar fi kwalita`. 

 

Għall-festa tal-2009 l-grupp kompla jaħdem fuq l-armar l-ġdid u matul il-festa ġew imżanżna erba` pilandri kompluti bil-gastri għal quddiem il-knisja, żewġ settijiet labardi għall-antarjoli u trofew komplut bil-bandalora.  Għat-tieni sena konsekuttiva reġa` ġie ippubblikat il-ktieb tal-festa, din id-darba b'ħafna aktar paġni mimlija informazzjoni dwar il-festa, l-armar, flimkien ma' artikli storiċi u t'interess ġenerali.  żdiedu wkoll il-paġni bir-ritratti tal-kulur. 

 

Matul is-sena 2010, il-grupp organizza numru t'attivitajiet soċjali u tal-fund-raising, kif ukoll kompla bil-proġetti ta' restawr u b'armar ġdid armar. Dan kien jinkludi r-restawr tal-pedestall tal-anġlu tal-għaqda, t-tlestija tal-pilandri u anki żewħ linef oħra.  Saru wkoll numru ta' labardi għall-antarjoli.  Il-grupp ħa sehem fil-Festa taċ-Ċikkulata li kienet organizzata mill-kunsill lokali, fejn dakinhar numru ta' toroq intramaw bil-bandalori u bil-pavaljuni.  Imbagħad waqt l-attivita` l-grupp ħa sehem bi stand tal-ikel.

 

Is-sena 2011 m'għamlitx għajb għas-snin ta' qabel u matulha sar ħafna xogħol.  Fost dawn insemmu l-bidu tal-proġett tal-pavaljuni l-ġodda ta' Triq il-Kappillan Mifsud, it-tlestija kważi mill-kollox tal-pilandri bil-linef, ir-restawr tal-pedestalli ta' Sant' Anna u San Ġwakkin u numru ta' toroq bil-liedna.  Għall-festa 2011 reġa` kien ippubblikat il-ktieb tal-festa, ktieb mimli tagħrif u ritratti dwar l-għaqda u l-festa.   Matul is-sena saru wkoll banner u billboards dwar il-grupp armar, l-attivitajiet tal-Ġimgħa Mqaddsa u dawk marbuta mal-festa. 

 

Matul l-2012 il-grupp ta bidu għall-programm t'attivitajiet sabiex ifakkar it-30 sena mit-twaqqif tiegħu.  Dan l-anniversarju qedikun imfakkar b'numru t'attivitajiet kemm għall-membri kif ukoll għad-dilettanti tal-festa u l-pubbliku.  F'Mejju kienet organizzata wirja biex tfakkar dan l-avveniment u matul il-festa saru wkoll numru t'attivitajiet oħra u anki tkompla l-proġett tal-pavaljuni ta' Triq Kappillan Mifsud.  Kien ukoll kien imżanżan armar ieħor fosthom pedestalli u anki liedna.  Saru wkoll numru ta' bnadar għal mal-marċijiet u għal mad-djar, kienet ippubblikat ħarġa oħra tal-ktieb tal-festa u saret ukoll tifkira sabiħa li ngħatat lill-membri u l-għaqdiet Ħamruniżi. Intwera wkoll feature dwar l-istorja tal-grupp u li kien muri waqt il-kunċert vokali u strumentali tal-festa.  L-attivitajiet mistenni li jkomplu matul ix-xhur li ġejjin.

 

Nhar il-25 ta' Mejju l-grupp tagħna ħa sehem fil-festa li kienet organizzata mill-Kunsill Lokali 'Il-Maltin fuq l-għolja t'Atoċja' permezz ta' stand b'informazzjoni u ritratti dwar l-istorja tal-Grupp Armar Festa.  Imbagħad għall-festa tal-2013 il-kumitat tal-Grupp Armar Festa kompla bix-xogħlijiet tiegħu b'risq il-festa tal-parroċċa.  Iżda hawnhekk ta' min jgħid illi s-sena 2013 kienet iddominata mix-xogħol tal-estenzjoni u tat-tisbieħ tal-maħżen tal-armar.  Il-maħżen kien inawgurat propju lejlet il-festa filgħaxija, fejn dakinhar intwera feature dwar ix-xogħlijiet li saru, sar spettaklu qasir bid-dwal u wara sar it-tberik mill-Kappillan Dun Salv Borg.  Wara l-maħżen kien miftuħ sabiex il-pubbliku preżenti seta' jara x-xogħol kollu li sar.  Bħas-snin li għaddew għall-festa kienet ippubblikata ħarġa oħra tal-ktieb tal-festa.  Barra minn hekk il-grupp, għall-ewwel darba ħa ħsieb l-organiżazzjoni tal-Lejla Maltija tal-festa.  Din saret flimkien mal-għaqda tan-nar tal-parroċċa.

 

 

IL-KUMMISSJONI FESTA

 

Il-Kummissjoni Festa kienet twaqqfet mill-Kunsill Parrokkjali fl-1970 bl-iskop li tagħti spinta lill-festa tal-parroċċa speċjalment fejn jidħlu l-attivitajiet ta’ barra. Fl-ewwel snin tal-parroċċa u tal-festa, l-armar tat-toroq kien kemmxejn limitat u għalhekk l-ewwel membri tal-kummissjoni sabu quddiemhom biċċa xogħol iebsa sabiex it-toroq jibdew bil-mod il-mod jiġu mżejna kif jixraq għall-festa. 

 

Barra minnhekk f'dawk s-snin il-Kummissjoni Festa kienet responsabbli wkoll mill-baned mistiedna u anki mill-ftit logħob tan-nar li kien isir waqt iċ-ċelebrazzjonijiet esterni.  Ħaġa oħra li sabu ma' wiċċhom dawn il-membri kienet illi peres li fl-ewwel snin il-festa kienet tiġi ċċelebrata fix-xahar ta' Diċembru, it-temp ma kienx ikun daqshekk favorevoli u għalhekk kemm il-darba t-toroq kienu jerġgħu jiġu żarmati wara li kien ikun intrama kollox u dan biex ma ssirx ħsara lil ftit armar ġdid li kien qed isir f'dawk is-snin.  Fl-ewwel snin, l-armar kien jikkonsisti fi ftit pavaljuni, bandalori u xi liedna tal-karti.  Kienu anki jinġiebu xi antarjoli minn parroċċi oħra tal-viċin sabiex jitwaħħlu l-bandalori magħhom. 

 

Bil-mod il-mod bdew isiru aktar pavaljuni u hawnhekk il-membri bdew iħossu l-ħtieġa li jagħmlu speċi ta' lifter tal-ħadid sabiex bih il-pavaljuni setgħu jiddendlu b'inqas periklu u ħsarat.  Dan kien inħadem mill-membri stess fil-bidu tas-Snin Sebgħin.  F'dawk is-snin il-membri tal-kummissjoni kienu anki jieħu sehem attiv fl-organiżazzjoni u fil-pubblikazzjoni tal-ħarġa speċjali tal-festa ta' "Leħen il-Parroċċa".

 

Mas-snin din il-kummissjoni kompliet timmatura l-aktar għall-fatt illi l-membri tagħha ma baqgħux tfal u magħhom daħlu żgħażagħ u rġiel ġodda mimlija b'ideat u ħeġġa kbira.  Fil-fatt fis-Snin Tmenin mill-Kummissjoni Festa ħareġ il-Grupp Armar u hawnhekk it-toroq bdew jiżżejnu b'aktar organiżazzjoni.  F'dawk is-snin kien sar xi armar ġdid fosthom bandalori, bnadar u anki bdiet tintrama l-ewwel statwa fit-toroq u li ma kienet xejn ħlief l-istatwa tal-Kunċizzjoni ta' żmien l-oratorju.

 

Illum l-kummissjoni qed tieħu ħsieb torganizza  l-marċijiet tal-baned mistiedna tal-Ħadd filgħaxija, il-Lejla Maltija, il-carcade, il-ġigġifogu u anki l-festuni tal-bozoz.  Xi membri minn tal-kummissjoni jagħmlu wkoll xogħol utli fil-knisja matul il-ġimgħat ta’ qabel il-festa bħal tindif, manutenzjoni u preparamenti għal arranġamenti tal-fjuri.  Jieħdu ħsieb ukoll jarmaw il-bradella, l-mant u l-istatwa titulari.

 

Barra minn il-kummissjoni flimkien mal-Grupp Armar, f'dawn l-aħħar ftit snin bdiet tieħu ħsieb li ta' kull sena matul il-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa ttella` rappreżentazzjoni ħajja tal-Aħħar Ċena.  Din ir-rappreżentazzjoni tikkonsisti fi dramm, f'wirja ta' mejda tal-Appostli skond ir-rit Lhudi u anki wirja oħra dwar tradizzjonijiet relatati mal-festi tal-Ġimgħa il-Kbira.  Oriġinarjament din ir-rappreżentazzjoni kienet bdiet ssir fis-Snin Sebgħin u grazzi għall-membri tal-kummissjoni u tal-grupp armar din it-tradizzjoni għadha ħajja tal-ġurnata tal-lum. 

 

F'dawn l-aħħar snin il-kummissjoni ħadet ħsieb ukoll tagħmel armar ġdid għall-festa, l-aktar settijiet ta' pavaljuni u bandalori.  Fosthom insibu s-settijiet ta' Triq Manwel Magri, Indri Cilia, Sqaq id-Duluri Nru.1, Lord Byron, Kanonku Bonnici, Adelaide Cini, Pjazza Kappillan Muscat, Monsinjur de Piro, Nuzzo u oħrajn.  Dan ix-xogħol ikun jinkludi l-aktar fil-ġbir tal-fondi necċessarji, kif ukoll b'xi xogħlijiet oħra meħtieġa għat-tkomplija ta' dawn is-settijiet li jsebbħu t-toroq tagħna matul il-festa.

 

Bħalissa din il-kummissjoni li magħmula minn seba` membri u bħala President hemm il-Kappillan tal-parroċċa Dun Mario Mifsud.  Tajjeb ngħidu li matul is-snin kienu ħafna l-membri li servew f'din il-kummissjoni u fosthom wieħed ta' min isemmi  lir-Reno Spiteri, Salvu Mifsud, Joe Curmi, Charlie Zerafa, l-aħwa Tony u Godwin Valletta, Godwin Spiteri Sacco, l-aħwa Martin u Raymond Grasso, Joe Pace, Simon Zammit, Brian Ferriggi u Ivan Bugeja.