L-ISTATWI TITULARI

L-EWWEL STATWA tal-Immakulata Kunċizzjoni waslet fil-kappella ta’ Pawlu Burlo` fl-1924, wara li hu kien għamel xi żmien jiġbor minn għand in-nies tal-inħawi.  Ix-xewqa ta’ Pawlu kienet li jpoġġi lil din l-istatwa għall-qima tad-devoti f’post xieraq fil-kappella tiegħu.  L-istatwa kienet maħduma mill-istatwarju Karmenu Gatt tal-Ħamrun u għalkemm mhiex daqstant kbira hija verament grazzjuża. Għal bosta snin, matul il-ġimgħa tal-festa, din l-istatwa kienet titpoġġa fiċ-ċentru tal-oratorju u aktar tard fil-knisja parrokkjali sabiex tingħata qima xierqa.

Din l-istatwa baqgħet tintuża sa l-1967 u dan minħabba il-fatt illi fi Frar tal-1968 inġiebet statwa oħra. F’dawn l-aħħar snin l-istatwa kienet qed tintuża waqt il-purċissjoni tat-tfal u għal xi żmien kienet anki tintrama fuq pedestal matul il-ġranet tal-festa tal-parroċċa, l-ewwel fi Triq Ġuże' M Camilleri u aktar tard fi Pjazza Kappillan Muscat.  Imbagħad f’dawn l-aħħar snin din l-istatwa ma ntramatx aktar fit-toroq u minflok bdiet tinżamm fil-kamra tal-abbatini.  Fl-2011 l-istatwa ntbatgħet għar-restawr għand l-istatwarju  Aaron Camilleri Cauchi tal-Fgura sabiex tinġieb lura għall-istat oriġinali tagħha.  L-istatwa waslet lura fil-parroċċa nhar it-3 ta' Diċmbru tal-2013.


IT-TIENI STATWA nġiebet fil-parroċċa tagħna nhar l-10 ta’ Frar tal-1968.  Dan sar għaliex l-istatwa ta’ żmien l-oratorju kienet kemmxejn ċkejkna żżejjed sabiex tkun tista’ titpoġġa fil-knisja parrokkjali.  Din l-istatwa kienet maħduma fi Spanja u nġiebet hawn Malta mis-Sur Mattocks.  Hi waslet fil-knisja tagħna sewwa sew lejlet il-pussess tal-kappillan Dun Ġużepp Mifsud Bonniċi.  Mal-wasla tagħha hi ddaħħlet b’purċissjoni fil-knisja fost l-entużjażmu tal-folla miġbura.  Imbagħad aktar tard matul l-istess sena u dan eżattament nhar it-8 ta' Diċembru din l-istatwa ħarġet għal ewwel darba fit-toroq tal-parroċċa bil-purċissjoni fl-okkażjoni tal-ewwel festa tal-parroċċa.

Għal bosta snin, din l-istatwa titulari u patruna tagħna, kienet miżmuma f’niċċa fil-knisja u ta’ kull sena matul il-festa kienet toħroġ b’purċissjoni tul it-toroq fost id-devozzjoni tal-parruċċani. Din l-istatwa tal-Kunċizzjoni serviet bħala statwa titulari sas-sena 1985 u l-lum hi tinsab f’niċċa ħdejn il-librerija parrokkjali.  Għall-festa Liturġika tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-2010 din l-istatwa għal darba oħra reġgħet sabet postha armata fiċ-ċentru tal-knisja u dan għaliex għal dak il-mument hi ħadet post l-istatwa titulari li għandna bħalissa u li f'dawk ix-xhur kienet tinsab għar-restawr.

 

IT-TIELET STATWA waslet fil-parroċċa tagħna eżattament nhar it-30 ta’ Novembru tal-1985 wara li kienet ġiet irregalata mill-Arċikonfraternita` tal-Kunċizzjoni tal-Belt Valletta.  Din l-istatwa nħadmet mid-ditta Rosa Zanazio & Co. ta’ Ruma fl-1903. Din id-ditta kienet twaqqfet minn Francesco Rosa u aktar tard ingħaqad miegħu Zanazio.  Din l-istatwa nħadmet fuq il-mudell ta’ Murillo u hi maħduma kollha kemm hi minn kompożizzjoni ta’ ġibs u kartapesta.  It-tul tagħha hu ta’ 180 cm u oriġinarjament kienet swiet madwar 612-il lira Taljana.  Din l-istatwa kienet ġiet ordnata mir-Rettur Bartoli tal-Arċikonfraternita` tal-Kunċizzjoni sabiex tieħu post dik ta’ qabilha.  Fil-fatt hi kienet ġiet ordnata f’Ottubru tal-1902 u waslet Malta s-sena ta’ wara, eżattament fit-3 ta’ Diċembru.  Ħaġa interessanti ħafna kienet illi qabel waslet Malta, l-istatwa kienet ittieħdet il-Vatikan biex il-Papa Ljun XIII ibirikha. 

Din l-istatwa ngħatat lill-parroċċa tagħna wara Karmenu Maggi kien għarraf lill-kappillan Dun Manuel Agius illi l-Arċikonfraternita` kellha statwa żejda tal-Kunċizzjoni.  It-talba għaliha kienet saret fis-16 ta’ Novembru tal-1984.  Iċ-ċerimonja tat-trasferiment saret fil-knisja parrokkjali, nhar it-30 ta’ Novembru tal-1985 b’kuntratt quddiem in-nutar Ġużeppi Cachia, il-mistednin distinti u l-parruċċani. Fl-1988 l-istatwa titulari saritilha l-indurata u anki pedestal ġdid.  Ta’ kull sena din l-istatwa toħroġ fil-purċissjoni titulari fost l-għożża u l-ferħ ta’ kulħadd.

IL-KWADRI TITULARI

L-EWWEL KWADRU wasal fil-kappella ta’ Triq Vitale fl-1924.  Darba fost l-oħrajn l-Kjeriku Karmenu Gatt kien il-Belt Valletta, fi Triq San Pawl u f’ħanut proprjeta tas-Sur Licari lemaħ pittura taż-żejt li kienet tirrappreżenta lill-Kunċizzjoni.  Xi ġranet wara l-Kjeriku Gatt tkellem ma’ Pawlu Burlo` fejn qallu b’dak li hu kien ra fil-ħanut.  Min-naħa tiegħu Pawlu ma qagħadx jitlef żmien u minnufiħ irħiela lejn il-Belt bil-ħsieb li jakkwista dan il-kwadru.  Il-ħsieb tiegħu kien li jesponieh bħala t-titular minflok il-kwadru żgħir li kellu fil-kappella.  Meta s-Sur Licari sar jaf bil-ħsieb ta’ Pawlu ma qagħadx jaħsibha sabiex jirregala dan il-kwadru lill-Oratorju. 

 

Għall-ewwel il-kwadru kien ġie espost fil-meżżanin tiegħu fi Triq Vitale, numru sittax, iżda aktar tard dan kien ukoll ittieħed fl-oratorju ta’ Triq id-Duluri, fejn tpoġġa fuq l-altar maġġur.  Meta mbagħad inbniet il-knisja l-ġdida, dan l-istess kwadru dam iservi bħala l-kwardu titulari sas-sena 1968.  Hi verament ħassra li sal-ġurnata tal-lum l-artist li pitter dan il-kwadru hekk sabiħ għadu mhux magħruf.  Illum dan il-kwadru storiku jinsab merfugħ bl-akbar għozza fil-bini tal-parroċċa. 

 

IT-TIENI KWADRU kien ġie rregalat u nġieb fil-knisja tagħna ftit taż-żmien wara li l-knisja kienet saret parroċċa.  Dan il-kwadru hu mpitter biż-żejt fuq it-tila u kien ġie mpitter minn Suor Emilia tal-Franġiskani jew kif inhuma magħrufa tal-Eġittu li jinsabu fil-parroċċa tagħna.  Fih insibu rappreżentazzjoni ta’ Marija Immakulata magħrufa bħala ta’ Murillo.  Oriġinarjament din x-xbieha hekk sabiħa kienet tpittret għall-ewwel darba mill-artist Spanjol Estaban Murillo u kienu ħafna l-artisti li ġew influwenzati minn dak li kien pitter dan l-artist Spanjol.  Fosthom kien hemm Suor Emilia li għoġobha tpitter u tirregala dan il-kwadru lill-parroċċa dakinhar tal-pussess tal-ewwel kappillan Dun Ġużepp Mifsud Bonniċi.

 

Il-kwadru oriġinarjament kellu gwarniċ bl-indurata tad-deheb, iżda xi snin wara kienet saret alterazzjoni billi żdiedet miegħu burdura tal-pannu ta’ lewn blu skur.  Imbagħad fuq barra kien reġa` twaħħal gwarniċ indurat ieħor.  Dan il-kwadru għamel żmien twil imwaħħal fin-navata prinċipali fuq l-altar maggur, sakemm fl-1983 ħadlu postu t-tielet titular.   Illum dan il-kwadru jinsab esebit fis-sagristija tal-knisja parrokkjali.

 

IT-TIELET KWADRU nġieb wara li kienet ilha tinħass il-ħtieġa li l-kwadru titulari taż-żejt li kienet għamlet s-Suor Emilia ma’ kienx għadu addattat għal mal-istil tal-knisja tagħna u wisq aktar għax kien kemm xejn żgħir għan-navata prinċipali.  Għaldaqstant il-kappillan ta' dak iż-żmien, Dun Manwel Agius flimkien mal-Kunsill Pastorali u l-Kunsill Parrokkjali analizzaw dak kollu possibbli sabiex jaraw x’kellu jsir sabiex dan il-kwadru jinbidel u minfloku ssir xi ħaġa aktar addattata. Wara ħafna studju kien ġie deċiż illi l-aħjar li kellu jsir kien titular tal-mużajk b’rappreżentazzjoni tal-Immakulata Kunċizzjoni mwaħħal direttament fuq il-ħajt.  Fix-xhur ta’ wara kienu saru numru ta’ laqgħat ta’ konsultazzjoni mal-Ditta E. Theuma & Co. Ltd. tal-Belt Valletta, aġenti f’Malta u li kellhom ikunu l-importaturi ta’ dan it-titular. 

 

Fl-1982 waslet Malta, mill-Italja kaxxa kbira tal-injam mimlija biċċiet ta’ xogħol tal-mużajk u li kienu jirrapreżentaw ix-xbieha tal-Immakulata Kunċizzjoni.  Din, aktar tard matul l-istess sena kienet twaħħħlet fuq il-presbiterju fin-navata tan-nofs.  Ix-xbieha li tixbaħ ħafna lil Kunċizzjoni ta’ Murillo, inħadem mid-Ditta T. Sarti ta’ Pietrasanta, Lucca.  Dan it-titular kien ġie inawgurat mill-Kappillan Dun Manuel Agius waqt ċerimonja li saret fil-25 ta' Ġunju 1983.  Taħtu kienu twaħħlu wkoll sensiela ta' stemmi li jirrappreżentaw parti mill-Litanija tal-Immakulata Kunċizzjoni, flimkien mal-istemmi tal-parroċċa u tal-Papa Ġwanni Pawlu II.