L-EWWEL FESTA TAL-PARROĊĊA

 

L-ewwel festa titulari ddedikata lill-Immakulata Kunċizzjoni kienet gġiet iċċelebrata bejn it-28 ta’ Novembru u t-8 ta’ Diċembru tal-1968.  Din kienet saret eżattament ħdax-il xahar wara li l-knisja saret parroċċa.

 

Għall-okkażjoni ta' din l-ewwel festa kienet saret Novena li bdiet fit-28 ta’ Novembru, b’quddiesa konċelebrata bl-omelija mill-E.T. Monsinjur Isqof Galea.  Kienu saru diversi ċelebrazzjonijiet oħra bi tħejjija, fosthom illi ta' kuljum kien jingħad rużarju bibbliku, kienet issir Adorazzjoni Ewkaristika u wara kienet tiġi ċċelebrata quddiesa bl-omelija.  Fost dawk li ħadu sehem matul in-novena kien hemm it-tfal, iż-żgħażagħ, il-familji, is-saċerdoti, il-morda u l-għaqdiet kollha tal-parroċċa.  Matul dawk il-ġranet kienet inawgurata wkoll bradella għall-istatwa titulari u li kienet waslet aktar kmieni matul l-istess sena.

 

Il-qofol ta' kollox intlaħaq fl-aħħar tlett ijiem tal-festa, fejn kienu saru diversi ċelebrazzjonijiet ġewwa l-knisja.  Il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru, l-aħħar jum tat-tridu filgħodu saret adorazzjoni u wara quddiesa.  Imbagħad filgħaxija reġgħet fetħet l-adorazzjoni u wara saret quddiesa mill-W.R. Patri Vinċenz Portelli, O.P. Kappillan ta’ Gwardamanġia.  Is-Sibt, 7 ta’ Diċembru, lejlet il-festa  filgħaxija saret translazzjoni solenni u wara l-għasar kantat.  Wara kienet konċelebrata quddiesa solenni.   F'jum il-festa, nhar it-8 ta’ Diċembru filgħodu, saret quddiesa kantata solenni mill-Kappillan ta’ San Gejtanu Dun Mattew Chircop,  bil-priedka ssir mill-Kappillan tal-parrocca, Dun Ġużepp Mifsud Bonniċi.  Għal din l-okkażjoni kien ħa sehem ukoll il-kor tal-Ħamrun taħt it-tmexxija ta' Dun Ġużepp Cachia.  Imbagħad wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ħarġet il-purcissjoni bl-istatwa tal-Immakulata Kunċizzjoni.

 

Għal din l-ewwel festa kienet saret mixgħela ġenerali fit-toroq tal-parroċċa.  Xi toroq intramaw ukoll bil-pavaljuni u liedna tal-karti. Fost l-attivitajiet ta’ barra kienet saret sfilata fit-toroq mill-iscouts tal-Ħamrun u anki daqqew il-baned Ħamruniżi ta' San Gejtantu u San Ġużepp.  Lejlet il-festa filgħaxija kien esegwit programm vokali u strumentali u wara marċ mill-banda San Gejtanu.  Dan il-marċ għadda minn diversi toroq fosthom Triq il-Kappillan Mifsud, Vinċenzo Buġeja, il-Lunzjata u Victoria Avenue.  Aktar tard kien sar ukoll il-logħob tan-nar tal-art fi Triq Lord Lloyd. 

 

Nhar il-festa filgħodu l-banda San Ġużepp esegwiet marċ brijuz li beda minn ħdejn il-knisja. Filgħaxija l-istess banda akkumpanjat lill-istatwa matul il-purċissjoni.  Tajjeb ngħidu li dakinhar il-purċissjoni kienet ħarġet għall-ħabta tal-ħamsa u kwart ta’ filgħaxija.  It-toroq li minnhom għaddiet il-purċissjoni kienu Lord Lloyd, Vitale, Montgomery, id-Duluri, il-Fatati, il-Liceo, Monsinjur de Piro u Kappillan Mifsud.

 

Iżda jingħad illi mhux kollox mar ward u zahar matul il-ġranet tal-festa u dan l-aktar minħabba li numru t’attivitajiet kellhom ta' bilfors jiġu mħassra minħabba l-maltemp li għamel f'dawk il-ġranet.  Bla ebda dubju l-agħar li mar kien il-ftit armar ta’ barra li kien hemm u li sfortunatament ġarrab ħafna ħsarat. 

 

Is-sena ta’ wara, fl-1969 il-festa reġgħet saret għal darba oħra fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru u għal darb' oħra ħafna mill-attivitajiet ta' barra reġgħu tħassru.

 

 

IR-REFERENDUM TAL-FESTA

 

Kienet kważi ħaġa ċerta li jekk il-festa kienet se tibqa` ssir fix-xitwa, ta’ kull sena ħafna mill-attivitajiet ta’ barra kienu se jispiċċaw imħassra u l-armar ma jintramax.  Għalhekk kien ġie msejjaħ referendum fost il-parruċċani adulti sabiex flimkien jieħdu deċizjoni jekk il-festa kellhiex tibqa` ssir fix-xitwa jew inkella tibdix issir fis-sajf.  Fost dawk li rrispondew kien hemm 807 li xtaqu li l-festa tibda ssir fis-sajf u 61 li riedu li l-festa tibqa` ssir fix-xitwa. 

 

B’hekk sar dak li xtaqet il-maġġoranza tal-parruċċani u minn hawnhekk il-quddiem il-festa bdiet issir fis-sajf.  Ta’ min jgħid illi l-festa tal-1970 ma saritx u minflok saret fis-sajf ta’ wara, eżattament fl-ewwel ġimgħa ta’ Lulju, kif għadha ssir sal-lum.  Minn hawnhekk il-quddiem il-festa ħadet xejra oħra, bl-attivitajiet jibdew isiru mingħajr problemi u l-parteċipazzjoni tal-poplu tal-parroċċa bdiet tikber u l-armar beda jiżdied ġmielu. 

 

 

IL-PROGRAMM TAL-EWWEL FESTA

Dan il-programm qed jiġi riprodott skont kif kien ippublikat fuq il-fuljett

"Leħen il-Parroċċa" li kien ħareġ għall-okkażjoni tal-ewwel festa. 

FESTI TAL-KNISJA

Il-Ġimgħa, 6 ta' Diċembru 1968, L-Aħħar Jum tat-Tridu

"Għand Ġesu` permezz ta' Marija"

Intenzjoni: Biex id-devozzjoni ta' Marija twasslna għand Ġesu`

 

9.00am:    Adorazzjoni.

12.00pm: Quddiesa.

4.00pm:   Terġa tiftaħ l-Adorazzjoni.

5.30pm:   Ċelebrazzjoni tal-Kelma t'Alla, "Il-Ħajja tagħna Ewkaristika f'Għaqda ma' Marija."

6.30pm:   Quddiesa bl-Omelija mill-W.R. Patri Vinċenz Portelli O.P. Kappillan ta' Gwaramangia.

 

Is-Sibt, 7 ta' Diċembru 1968, Lejlet il-Festa

 

8.30am:  Quddiesa għall-Morda tal-Parroċċa.

5.30pm:  Translazzjoni Solenni u Għasar Kantat.

6.30pm:  Quddiesa.

 

Il-Ħadd, 8 ta' Diċembru 1968, Jum il-Festa 

5.30am:  Quddiesa Parrokkjali mill-Kappillan.

6.30am:  Quddiesa mill-Patri Gwardjan tal-Partijiet Franġiskani Daniel Azzopardi O.F.M.

7.30am:  Quddiesa.

8.30am: Quddiesa Kantata Solenni mill-Kappillan tal-Parroċċa ta' San Gejtanu, il-W.R. Dun Mattew Chircop Lic.D.  Jippredka il-Kappillan tal-Parroċċa. Ikanta il-Kor tal-Ħamrun taħt id-direzzjoni ta' Dun Ġużeġġ Cachia.

10.30am: Quddiesa.

11.30am: Quddiesa.

4.30pm: Quddiesa.

5.15pm: Toħroġ il-purċissjoni.

 

 

FESTI ESTERNI

 

Is-Ġimgħa, 6 ta’ Diċembru, L-Aħħar Jum tat-Tridu

Mixgħela ġenerali fit-toroq kollha tal-Parroċċa.

 

7.15pm: Sfilata mill-Boy Scouts fit-toroq.

 

 

Is-Sibt, 7 ta’ Diċembru, Lejlet il-Festa

Mixgħela ġenerali fit-toroq kollha tal-Parroċċa.

 

7.15pm: Programm mill-banda San Gejtanu f'Lord Lloyd Street. Wara jkun hemm marċ mill-istess banda li jgħaddi minn P.P. Mifsud, Vinċenzo Bugeja, Annunciation, Victoria Avenue u jerġa' jispiċċa ħdejn il-knisja.

10.00pm: Logħob tan-nar f'Lord Lloyd Street ħdejn il-knisja.

 

 

Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru, Jum il-Festa

Mixgħela ġenerali fit-toroq kollha tal-Parroċċa.

 

10.15am: Marċ mill-banda San Ġużepp, li jitlaq minn ħdejn il-knisja u jgħaddi minn Lord Lloyd, Vitale, Our Lady of Sorrows, Montgomery, Lord Lloyd, Ghosts, Lyceum, P.P. Valletta, P.P. Mifsud għal ħdejn il-knisja.

4.00pm: Marċ mill-istess banda li jitlaq mit-tarf ta' P.P. Mifsud, Mons. de Piro, Lord Byron, Adelaide Cini, Canon Bonnici, P.P. Mifsud.  Daqq ta' l-Innu waqt il-ħruġ tal-vara.

5.15.pm: Ħruġ tal-purċissjoni li tgħaddi minn Lord Lloyd, Vitale, Montgomery, Our Lady of Sorrows, Ghosts,  Lyceum, Mons. de Piro u P.P. Mifsud.

 

Nota: Xi toroq illum ma għadhomx iġibu l-isem li kellhom fl-1968. It-toroq li kellhom isimhom mibdul kienu Lord Lloyd u li ġiet Manwel Magri, Victoria Avenue li saret Ġuże` Pace u Montgomery li ħadet l-isem ta' Indri Cilia.  

 

L-GĦAXAR SNIN TAL-PARROĊĊA

 

Dan l-annivesrarju kien ġie ċċelebrat bejn Diċembru tal-1977

u Jannar tal-1978 sabiex ifakkar l-ewwel għaxar snin tal-parroċċa. 

 

B’Radd il-Ħajr ‘l Alla” kien il-motto tal-programm t'attivitajiet li fakkar ewwel għaxar snin parrokkjali, għaxar snin ta’ ħajja u ħidma.  Dan il-motto kien intgħażel mill-Kunsill Parrokkjali flimkien mal-komunita` tal-parroċċa.  Dawn l-għaxar snin kienu ddominati minn ħafna xogħol relatat mal-bini u t-tkomplija taċ-ċentru parrokkjali, tad-dar tal-kappillan u anki tal-knisja. 

 

Kienu għaxar snin fejn fihom il-kunsill parrokkjali ħadem bla heda u għalhekk kien xieraq illi f’mument storiku bħal dan sar programm ta’ ċelebrazzjonijiet sabiex jitfakkar dak kollu li kien sar tul dawn is-snin.  Il-Kunsill Parrokkjali kien ġie mwaqqaf nhar it-23 ta’ Jannar tal-1968 u minn dak iż-żmien ’il quddiem il-membri fi ħdanu ħadmu bla heda sabiex raw lill-parroċċa tibni u ssaħħaħ il-pedamenti tagħha fuq dawk tal-Immakulata Kunċizzjoni.

 

Matul l-ewwel għaxar snin kienu saru diversi attivitajiet u xogħlijiet  li ma jintesew qatt, fosthom it-twaqqif ta’ numru ta’ kummissjonijiet, il-pubblikazzjoni tal-fuljett parrokkjali “Leħen il-Parroċċa”, il-wasla ta’ statwa titulari ġdida tal-Immakulata Kunċizzjoni, ir-referendum dwar il-festa, inbnew id-dar u ċ-ċentru parrokkjali, saret il-Ġimgħa tad-Dutrina, il-Missjoni Parrokkjali, il-Ġimgħa Bibblika, iċ-Ċenaklu Ħaj, iż-żjara tal-E.T. Monsinjur Arċisqof Emeritus Michael Gonżi, u ħafna aktar. Kienu għaxar snin ta’ ħidma kontinwa, fejn sar ħafna xogħol utli b’risq il-komunita` parrokkjali.

 

Għalhekk sa minn xhur qabel kienu saru ħafna tħejjijiet sabiex dan l-anniversarju jiġi mfakkar kif jixraq.  L-attivitajiet bdew billi nhar l-aħħar tas-sena fejn fis-sebgħa u kwart ta’ filgħaxija, fetħet l-adorazzjoni ta’ radd il-ħajr.  Aktar tard filgħaxija saret fjakkolata fuq il-bjut tal-parroċċa bil-ħsieb “Dawl ġdid għall-Parroċċa ġdida."  Imbagħad f’nofs il-lejl nhar l-ewwel tas-sena saret quddiesa mill-Kappillan Dun Ġużepp Mifsud Bonniċi u wara nqasam kejk kbir.

 

L-għada filgħodu għall-ħabta tad-disgħa u kwart bdiet iż-żjara tal-E.T. Monsinjur Arċisqof Emeritus Mikiel Gonzi.  Hu ngħata merħba kbira mill-ġemgħa miġbura ħdejn iċ-ċentru parrokkjali u hemmhekk bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet, l-Arċisqof Emeritus kixef u bierek statwa tal-Madonna tal-ġebel li kienet ġiet miġbura miċ-Ċentru Soċjali tal-Irġiel.  Din l-istatwa tal-ġebel kienet inħadmet mill-iskultur Għawdxi, il-Kavallier Camillieri Cauchi.  Fuq irħama kommemorattiva mwaħħla f’riġlejn l-istatwa tal-Madonna kienu minquxa dawn il-kelmiet:

 

FL-OKKAŻJONI TAL-GĦAXAR ANNIVERSARJU TAT-TWAQQIF  

TAL-PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

IĊ-ĊENTRU SOĊJALI TAL-IRĠIEL

JIDDEDIKA DAN IL-MONUMENT

B’RISPETT U QIMA

 

Waqt iċ-ċerimonja l-Arċisqof ingħata album tar-ritratti tifkira tal-ħidma tiegħu bħala benefattur tal-parroċċa.  Wara ġiet iċċelebrata  quddiesa konċelebrata bis-sehem tal-kor tal-Ħamrun.

 

Matul dik il-Ġimgħa saru diversi attivitajiet oħra fosthom quddiesa u riċeviment għat-tfal.  Saru wkoll quddiesa u riċeviment għall-familji.  Imbagħad nhar it-8 ta’ Jannar kien sar vjatku solenni u quddiesa għall-morda.

 

Nhar l-10 ta’ Jannar saret quddiesa b’suffraġju għall-benefatturi mejtin speċjamlent ta’ Dun Edgar Vella u Pawlu Burlo`.  Imbagħad wara l-quddiesa kien sar il-kxif ta' lapida b’tifkira ta’ Dun Edgar Vella.  Ta’ min jgħid ukoll illi matul dik il-ġimgħa ta’ kuljum filgħaxija kienet issir quddiesa konċelebrata. 

 

Attivita` oħra kienet l-Akkademja Mużiko-Letterarja.  Din kienet saret fil-knisja parrokkjali nhar it-12 ta’ Jannar u kien ħa sehem il-kor ta’ Kulleġġ Savio  flimkien mal-kor tal-Ħamrun.

 

Attivita` oħra kienet serata speċjali li saret nhar il-15 ta’ Jannar fis-sala parrokkjali, fejn kien ġie mtella` programm varjat ta’ sketches, kant, maġija, żfin u daqq.  Fis-6 ta’ Jannar fis-sala parrokkjali kienet ġiet inawgurata wirja dwar l-ewwel għaxar snin tal-parroċċa. 

 

Iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi kienu ġew fi tmiemhom, nhar it-13 ta’ Jannar b’quddiesa konċelebrata mill-Arċisqof Ġużeppi Merċieċa.  Għal din l-okkażjoni kienu ġew mistiedna s-saċerdoti kollha li offrew il-ħidma tagħhom fil-parroċċa tul is-snin.

 

Għal dan l-anniversarju kien ġie ippubblikat ukoll ktejjeb bl-isem "Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun, Tifkira tal-Għaxar Anniversarju, 1968-1978."  Il-ktejjeb kien ġie miktub mis-Sur Carmelo Desira u kien jinkludi ġabra ta' rakkonti dwar il-ħajja u l-ħidma tal-parroċċa sa minn żmien l-Oratorju.

IL-FESTA TAL-1978

 

Din il-festa kienet kemmxejn speċjali minħabba li matul dik is-sena kien qed jiġi mfakkar l-għaxar anniversarju tal-parroċċa.  Għalkemm parroċċa żagħżugħa fiż-żmien il-ġid li kien ħareġ f’dawk is-snin kien tabilħaq kbir u b’hekk tkompla dak li kienu bdew Pawlu Burlo` u Dun Edgar Vella Anastasi snin qabel.

 

Il-festa bdiet nhar il-Ħamis 22 ta' Ġunju bil-ħruġ tal-istatwa min-niċċa u wara b’quddiesa konċelebrata mill-kappillan Dun Ġużepp Mifsud Bonniċi.  Dakinhar kienet saret ukoll preżentazzjoni tal-bukketti tal-fjuri mill-kategoriji diversi tal-parroċċa lill-istatwa titulari, sabiex imbagħad wara sar it-tberik tal-armar il-ġdid li kien se jiġi mżanżan matul il-festa. 

 

Il-Ġimgħa 23 ta' Ġunju kien ġie iċċelebrat Jum is-Saċerdoti b’quddiesa bis-sehem tal-kleru flimkien mat-tfal u l-ġenituri tagħhom. 

 

Il-Ħadd 25 ta' Ġunju kien sar il-vjatku solenni għall-morda u l-anzjani li ma joħorġux mid-djar tagħhom.  Matul il-quddies kollu ta’ dak il-jum kienet saret omelija bil-ħsieb “It-Tifsira Nisranija tal-Festa”.

 

It-Tnejn 26 ta’ Ġunju kien ġiet iċċelebrat Jum it-Tfal u ż-Żgħażagħ billi t-tfal li kienu għamlu l-ewwel tqarbina kienu libsu mill-ġdid il-libsa tal-preċett.  Saret ukoll tislima miż-żgħażagħ fuq il-ħsieb “Marija Tama tal-Ġejjieni”.

 

It-Tlieta 27 ta' Ġunju sar carcade mat-toroq u wara t-tberik tal-karrozzi u muturi.  Għal din l-attivita`kien inqara messaġġ mill-Papa lil dawk kollha li jsuqu.  Il-ħsieb tal-ġurnata kien “Marija Ħajja tal-Parroċċa Tagħna”.

 

L-Erbgħa 28 ta’ Ġunju ġiet iċċelebrata quddiesa bis-sehem tal-Kunsill Parrokkjali, sabiex imbagħad l-għada l-Ħamis 29 ta’ Ġunju tfakkar Jum il-Familja bil-motto jkun “Marija Patruna tal-Familji Maltin”.  Dakinhar kienet saret il-preżentazzjoni tat-trabi tal-parroċċa u li kienu twieldu mill-aħħar festa.

 

Il-Ġimgħa 3o ta' Ġunju matul il-quddies kollu kien inqara messaġġ ta’ rikonċiljazzjoni bil-ħsieb “Sejħa għall-Imħabba, Jum ta’ Konverzjoni u Tiġdid”.  Imbagħad aktar tard filgħaxija kien sar marċ mill-banda San Ġużepp tal-Ħamrun mat-toroq tal-parroċċa. Aktar tard imbagħad saret il-preżentazzjoni tal-fjuri mir-rappreżentanti tat-toroq kollha tal-parroċċa lill-istatwa tal-Madonna ta' ħdejn il-knisja u li kienet inawgurata fl-ewwel ta' Jannar fl-okkażjoni tal-istess anniversarju.

 

Is-Sibt 1 ta’ Lulju, lejlet il-festa fis-sitta ta’ filgħaxija kien hemm Translazzjoni Solenni tar-relikwija u wara quddiesa konċelebrata.  Filgħaxija sar marċ mill-banda San Gejtanu tal-Ħamrun u wara kien hemm il-logħob tan-nar tal-art f’tarf Triq il-Kappillan Mifsud.

 

Il-Ħadd 2 ta’ Lulju, jum il-festa beda b’quddiesa konċelebrata sabiex wara sar marċ brijuż mat-toroq tal-parroċċa mill-banda San Ġużepp tal-Ħamrun.  Filgħaxija mbagħad ħarġet il-purċissjoni bl-istatwa titulari u bis-sehem tal-banda San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq.  Matul il-purċissjoni kienu nħarqu kaxxi infernali tal-bomba, tal-kulur u musketterija.  Din il-festa ġabet fi tmiemhom l-attivitajiet li kienu saru għall-okkażjoni tal-għaxar snin tal-parroċċa, anniversarju li għadu ħaj sal-lum f'moħħ dawk kollha li għexu dan il-mument hekk storiku tal-ħajja tal-parroċċa tagħna.

 

 

IL-FESTIVAL ŻGĦAŻAGĦ

Motto: “Anki intom tażagħandkom post fil-parroċċa”

Il-Ħamis, 4 ta’ Lulju 1985

Fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali taż-Żgħażagħ, il-gruppi taż-żgħażagħ tal-parroċċa kellhom sehem ewlieni fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta’ dik is-sena.  Minn xhur qabel kienet imwaqqfa kummissjoni apposta magħmula minn numru ta’ żgħażagħ mill-parroċċa sabiex flimkien ifasslu programm speċjali li kellu jilħaq il-qofol tiegħu l-Ħamis 4 ta’ Lulju 1985. 

Il-programm beda fis-sitta ta' filgħaxija b'parata mill-iscouts tal-Ħamrun quddiem il-knisja u wara saret quddiesa fil-knisja parrokkjali li għaliha kienu mistednin iż-żgħażagħ Maltin.  Din il-quddiesa tmexxiet minn Dun Paul Chetcuti S.J. flimkien mas-saċerdoti tal-parroċċa, li għal diversi snin ħadmu flimkien ma’ dawn l-istess żgħażagħ. Il-kant kien sar kollu mill-istess żgħażagħ akkumpanjati mill-grupp tal-kitarri.  Wara din il-quddiesa kien hemm display mill-iscouts.

Wara l-quddiesa mbagħad sar festival kbir ta’ kant, mimes, sketches u daqq minn żewġ Beat Groups, wieħed iffurmat mill-Youth Centre taħt id-direzzjoni ta’ Simon Sammut u l-ieħor mill-Grupp Armar Festa.  Kien hemm ukoll żifna Highland Dancing mill-iscouts u anki mużika mill-Banda  Tagliaferro, illi f’dawn iż-żminijiet kien ferm popolari.  Dan kollu kien sar fuq palk armat apposta f’tarf Triq Ġuże` Pace.  L-atmosfera kompliet tisbiħ bl-effetti ta’ dwal ikkuluriti u fl-aħħar anki bil-logħob tan-nar tal-ajru.  Dan il-festival kien verament suċċess biż-żgħażagħ tal-lokal juru t-talenti diversi tagħhom, lil żgħażagħ oħra li ġew minn madwar Malta kollha.  Kienet lejla memorabbli u li mhi se tintesa qatt. 

Okkażjoni bħal din kienet tirrikjedi ħafna xogħol u għalhekk kif diġa semmejna qabel kienet twaqqfet kummissjoni sabiex tieħu ħsieb l-organizazzjoni ta’ dan l-avveniment uniku.  Minn wara l-kwinti kienu bosta l-persuni li ħadmu sabiex kollox mar kif kien mixtieq.  Il-palk li intrama dakinhar għall-festival kien ġentilmet misluf minn Karmenu Cauchi.  Warajh imbagħad tpoġġiet purtiera kbira li kienet mogħtija mid-Ditta S.J.I.  Il-koordinament tas-sistemi tad-dawl u tal-mużika kienu ħadu ħsiebha l-istess żgħażagħ tal-parroċċa, immexxija minn Joseph Barbara u Patrick Parnis.  Il-logħob tan-nar kien ħa ħsiebu Joe Pace flimkien ma’ membri oħra tal-Grupp Armar Festa.  Tlett żgħażagħ oħra flimkien ma’ Patri Pawl Chetcuti S.J. ħadu ħsieb il-preparamenti kollha tal-quddiesa.

Għal din l-okkażjoni kien ġie ppublikat suppliment speċjali ta’ ‘Leħen il-Parroċċa’ u anki kienu tqassmu stickers bil-kulur li kienu iddisinjati minn Sandro Soler. 

Fil-Festival kienu ħadu sehem dawn l-Għaqdiet:

Il-Grupp Armar Festa

Dan il-grupp twaqqaf fit-28 ta’ Lulju tal-1985 sabiex jieħu ħsieb l-armar li jintrama matul il-festa.  Fl-ewwel żminijiet tiegħu l-grupp kien kompost minn tmin żgħażagħ, iżda imbagħad in-numru kompla tibker mas-snin.  F'dawn iż-żminijiet darba fil-ġimgħa kienet issir laqgħa ta’ formazzjoni għall-membri żgħażagħ tal-grupp u fil-ġranet l-oħra ċ-ċentru kien ikun miftuħ sabiex il-membri jirrekrejaw ruħhom f’ambjent ferrieħi.

 entru tażagħ

Iċ-ċentru kien twaqqaf fl-1 ta’ Diċembru tal-1967 mill-Isqof Emmanuel Gerada sabiex jiġbor fih liż-żgħażagħ f’ambjent tajjeb u jkunu jistgħu jitgħallmu u jirrikrejaw ruħhom onestament.  Fis-Snin Tmenin iċ-ċentru kien sar post fejn kienet tiġi provduta formazzjoni nisranija u żvilupp tal-kwalitajiet taż-żgħażagħ, f’ambjent ferrieħi u t’għaqda.  Kull nhar ta’ Tnejn kienet issir laqgħa għall-membri sabiex flimkien jisimgħu tagħrif siewi min-nies kompetenti fuq diversi suġġetti li jolqtu l-ħajja taż-żgħażagħ.  Barra dan fiċ-ċentru kien hemm għadd ta’ logħob sabiex iż-żgħażagħ jirrikjeraw lilhom infushom. 

Il-Leġjun ta’ Marija

aqda purament reliġjuża u ilha taħdem fil-parroċċa għal bosta snin, eżattament minn Mejju tal-1965.  L-għaqda hi miftuħa għal kulħadd u tiġbor nies minn kull qasam tas-soċjeta’ minn tfal sa’ anzjani, sabiex flimkien jaħdmu u jgħinu lil min hu fil-bżonn permezz tat-talenti diversi tagħhom. Il-laqgħat kienu jsiru darbtejn fil-ġimgħa kull nhar ta-Tlieta u l-Erbgħa mis-6.00-il quddiem.

Il-1st Ħamrun Boys Scouts u Girl Guides Group

Dan il-grupp li beda minn Triq Villambrosa dejjem kien minn ta’ quddiem sabiex jagħti l-kontribut siewi tiegħu fil-formazzjoni taż-żgħażagħ tal-Ħamrun.  Maż-żmien l-iscouts mexxew il-kwartieri tagħhom għall-istazzjoni tal-ferrovija l-qadim, fi Triq il-Ferrovija. Matul is-snin kienu ħafna ż-żgħażagħ li kienu membri tal-iscouts u l-guides u għalhekk il-parteċipazzjoni tagħhom fil-festival kienet aktar milli xierqa.

Is-Soċjeta` Duttrina Kristjana: M.U.S.E.U.M.

Dan kien grupp ta’ żgħażagħ tfajliet u ġuventur li kuljum kull għaxija b’dedikazzjoni jippreparaw lit-tfal tal-parroċċa permezz tat-tagħlim tal-ketekiżmu għall-Ewwel Tqarbina u l-Griżma. Żgħażagħ li għażlu li fis-skiet jagħmlu xi ħaġa b'dedikazzjoni u paċenzja u li wara ġurnata xogħol ikollhom jerġgħu jħabbtu wiċċhom mat-tfal sabiex jgħallmuhom id-dutrina. Fil-parroċċa tagħna s-soċjeta` għandha żewġ lokalitajiet fejn tlaqqa lit-tfal, waħda għall-bniet fi Triq Villambrosa u l-oħra għas-subien fi Triq Barth. 

L-Alpha and Omega Group

Dan twaqqaf fis-17 t’Ottubru 1976 sabiex l-istudenti tfajliet tal-parroċċa jaqsmu l-esperjenzi, il-problemi u l-ferħ tal-ħajja.  Kien grupp magħmul minn studenti u għal snin twal kienu jsiru żewġ laqgħat fil-ġimgħa għand is-Sorijiet tal-Eġittu fi Triq Kanonku Bonnici, waħda kull nhar ta’ Tnejn għall-grupp Alpha (minn Form I sa III) u l-oħra kull nhar ta’ Ħadd għal Omega (minn Form IV sal-Universita`).  Barra minn hekk kienu jsiru wkoll attivitajiet sportivi, reliġjużi u edukattivi.  Sfortunatament dan hu l-uniku grupp minn dawk li semmejt u li illum m’għadux jeżisti.

Nota:  Dan t-tagħrif kien miġbur mill-fuljett li kien ħareġ għall-okkażjoni tal-Festival taż-Żgħażagħ.